Praktiske oplysninger

Der er bus forbindelse til området via bybus 401.

Køreplan for denne kan findes på hjemmesiden:
http://www.midttrafik.dk/k%C3%B8replaner/bybus/skive
___________________________________________________________________________

Åbningstider på Kåstrup ses via links “Skive-Egnens Renovationsselskab”.
https://nomi4s.dk/genbrugspladser/genbrugspladser-skive-kommune/kaastrup
___________________________________________________________________________

SNERYDNING AF PRIVATE FÆLLES VEJE

Grundejerforeningen sørger for snerydningen på alle private stikveje i medlemsområdet for Grundejerforeningen Petunia. Snerydningen sker ved, at én fra Grundejerforeningens Bestyrelse rekvirerer snerydningen, når det vurderes at snemændgen er af sådan størrelse, at det volder problemer for fremkommeligheden. Det betyder, at ved små snemængder iværksættes der ikke nogen snerydning.

Kontaktperson Dorte Kristensenfra bestyrelsen, telefon 20 85 39 30.

SALTNING AF DE PRIVATE FÆLLES VEJE

Foretages af Skive Kommune. Der saltes, når Skive Kommune vurderer, der skal saltes.

Ovennævnte fritager på ingen måde, at det er den enkelte Grundejers ansvar for rydning uden for egen grund. Se www.petunia.dk under Om–>Snerydning

SNERYDNING AF STAMVEJEN

Dette foretages af Skive Kommune, klip fra Skive Kommunes hjemmeside:

Snerydning og glatførebekæmpelse udføres efter et prioriteringsprincip, således at de højst prioriterede veje og stier klares først og i fuldt omfang, og de lavest prioriterede veje og stier klares sidst og kun i begrænset omfang.

Omfang og prioritering af den fremtidige vintervedligeholdelse fremgår af nedenstående oversigt:

1. Overordnede trafikveje og stier
– sneryddes og glatførebekæmpes først og holdes så vidt muligt farbare hele døgnet
– glatførebekæmpes med præventiv saltning, når der foreligger tilstrækkeligt sikre vejrmeldinger.

2. Lokale trafikveje, veje med VAFT ruter, stier og gågader
– sneryddes og glatførebekæmpes når det under hensyntagen til arbejdet med med veje og stier af 1. prioritet er muligt.
– veje og stier holdes så vidt muligt farbare.

3. Lokale veje, boligveje og stier
– sneryddes kun i meget begrænset omfang og først, når veje og stier af 1. og 2. prioritet er gjort farbare. Snerydning udføres kun, hvis der p.g.a. kraftige snefald eller fygning er risiko for, at vejene lukkes.
– glatførebekæmpes kun i meget begrænset omfang og først, når der er udført glatførebekæmpelse på veje af 1. og 2. prioritet.

Stats- og amtsveje
– sneryddes og glatførebekæmpes af Vejdirektoratet og Viborg Amts Vejvæsen.

Private fællesveje og fortove
– den enkelte grundejer har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje og fortove.
– snerydning skal udføres snarest muligt efter snefaldets ophør, og glatførebekæmpelsen skal udføres snarest muligt efter, at glatføre er indtruffet.
– den enkelte grundejer har ligeledes ansvaret for, at der er sikker adgang til ejendommen for postbud, avisbud, renovationsarbejdere m.fl.

GRÆSSLÅNING AF FÆLLESAREALER

Grundejerforeningen sørger for græsslåning af fællesarealerne.
_______________________________________________________________________

VELKOMSTBREV TIL NYE BEBOERE:
Grundejerforeningen Petunia byder dig/jer velkommen i vores dejlige naturskønne område og håber I bliver rigtig glade for at bo her.

Praktiske oplysninger:
• Grundejerforeningen har en hjemmeside på adressen: www.petunia.dk – her findes diverse oplysninger om Grundejerforeningen

• Grundejerforeningen har en opslagstavle ved postkassen, som gerne må benyttes til private opslag

• Generalforsamling afholdes i marts måned

• Oprydnings- og vedligeholdelsesdag gennemføres hvert år i april måned – se opslag vedr. tidspunkt på opslagstavlen

• Sct. Hans aften arrangeres der bål og grill ved Marienlyst strand – se opslag på opslagstavlen

• Der opstilles container til brug for haveaffald nogle dage i juni måned – se opslag vedr. tidspunkt på Facebook

• Der er 3 legepladser forskellige steder i området, som frit kan benyttes

• Der er store grønne områder, som vedligeholdes med græsklipning – foreningen har en ansat til at forestå dette

• Veje
Kommunen har ansvaret for vedligeholdelse af stamvejen – herunder snerydning og saltning

Stikvejene er grundejerforeningens eget ansvar:
– der foretages årligt gennemgang af vejene for evt. vedligeholdelse
– formanden bestiller snerydning efter behov
– foreningen har en saltningsaftale med Kommunen

• Kontingentet er p.t. aftalt til kr. 1.500,- pr. år, dog kr. 850,- for andelsboliger, opkræves via PBS

• Vedtægter vedlægges for Grundejerforeningen Petunia

• Andelsboligforeningerne har herudover også egne vedtægter – disse vedtægter udleveres af de respektive bestyrelser

Det er hyggeligt at mødes omkring fælles aktiviteter, derfor modtager grundejerforeningens bestyrelse gerne nye ideer.

Grundejerforeningen forventer at medlemmerne er interesseret i at holde området pænt og opryddeligt.